Kuća vina

Prodavnica

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd PIB 113641506, MB 21905658 Mob. 063/1606077 kucavina@hotmail.com www.vinafrancuske.rs

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA WEB SAJTA

www.vinafrancuske.rs Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta (u daljem tekstu: Pravilnik) se odnosi na usluge koje se pružaju preko web sajta www.vinafrancuske.rs u vlasništvu privrednog društva Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd matični broj: 21905658, Beograd, Nede Spasojevic 20. Pravila u vezi zaštite ličnih podataka navedena u ovom pravilniku opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe , kao i prava korisnika vezana za takvu obradu. Podatak o ličnosti Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose. Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd. štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu u sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje. Svrha obrade i podaci koji se prikupljaju Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd. kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje podatke za sledeće svrhe:

• otvaranje korisničkih naloga na internet stranici i/ili članskih profila u programima izdavanja kartica poverenja / LOYALTY KARTICA

• obrada porudžbenica putem online trgovine i isporuka/ dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

• pružanje različitih pogodnosti članovima programima lojalnosti;

• oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije i kurirskom službom;

• pružanja odgovora na pitanja i prigovora korisnika;

• izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja internet stranice i usluga koje se nude i

• rešavanje svih sporova ili prigovora koji se odnose na aktivnosti web sajta www.vinafrancuske.rs Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti :

• kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici i /ili članstvo u programima lojalnosti ;

• kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda i njihovu isporuku/dostavu ;

• podatke o kupovini ( kupljeni proizvodi, iznos računa, učestalost kupovine ) i

• podatke iz korespodencije korisnika sa rukovaocem podataka. Podaci koji se preuzimaju od korisnika su : ime i prezime, e-mail adresa, mesto i adresa stanovanja, broj telefona. Pravni osnov obrade Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Smatra se da korišćenje usluga od strane korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti. Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv. Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti i ugovorni odnos sa korisnikom, kao i poštovanje pravnih obaveza Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica. Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd ne prikuplja i ne koristi podatke o ličnosti maloletnih lica, osim uz izričitu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica . Primera radi, legitimni interesi Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd.mogu biti:

1)bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva;

2)zaštita poslovanja i podrška korisnicima;

3)testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;

4)identifikovanje i zaštita korisnika i web sajta od nelegalnih aktivnosti;

Obrada podataka o ličnosti Lica koja obrađuju podatke o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd kao i svi organi Republike Srbije koji na osnovu zakonskih odredbi i odluke nadležnog suda ostvaruju pravo obrade podataka. Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje. Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd, zarad praćenja svoje posećenosti i optimizacije Usluga može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google). Google Analytics koristi tehnologije koji omogućavaju Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na web sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti. Zarad obavljanja poslova dostave Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd može angažovati i kurirske službe koje u ime Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd obrađuju podatke o ličnosti korisnika neophodne za izvršavanje njihovih ugovornih obaveza. Prenos podataka trećim licima Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd. se obavezuje da podatke koje prikuplja na internet stanici neće prenositi i otkrivati bez pristanka korisnika, osim u slučajevima propisanim zakonom i u slučajevima kada je to potrebno radi izvršenja zakonskih obaveza ili javnog interesa . Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica. Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl, saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.) Povreda bezbednosti podataka o ličnosti Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd. sprovodi odgovarajuće mere tehničkog, fizičkog i organizacionog obezbeđenja radi zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja (uključujući pristup na daljinu) ili pristupa i od svih ostalih oblika nezakonite obrade, uključujući bespotrebno prikupljanje ili dalju obradu. Ove mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara riziku ugrožavanja podataka vodeći računa o stanju, troškovima sprovođenja i prirodi, području primene, kontekstu i svrsi obrade podataka o ličnosti. Uprkos svim preduzetim merama, ne isključuje se mogućnost nastanka povrede bezbednosti podataka o ličnosti. U slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti, Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd u skladu sa zakonom blagovremeno preduzima adekvatne mere sanacije i otklanjanja štetnih posledica i dostavlja korisniku i nadležnim organima sve značajne informacije koje se mogu zahtevati u vezi sa povredom bezbednosti podataka o ličnosti. Prava korisnika Korisnik ima sledeća prava:

1.Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;

2.Pravo da od Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;

3.Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;

4.Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;

5.Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;

6.Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;

7.Pravo da u svakom trenutku podnese Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd. prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;

8.Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti; Rok čuvanja podataka Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd. u građanskim i drugim stvarima. Primena zakona i stupanje na snagu Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 21.08.2019. godine. Kontakt Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu kucavina@hotmail.com Maison du Vin d.o.o. Novi Beograd zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.

Direktor Nikola Petrovic